Obhájené bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce

2021

Krůček M.: Popis porostní struktury přirozeného lesa pomocí pozemního a bezpilotního laserového skenování - kvantifikace korun ve 3D prostoru

Disertační práce (vedoucí práce: Král K.)

Daněk P.: Interakce mezi stromy a půdou v přirozených temperátních lesích v prostoru a čase

Disertační práce (vedoucí práce Šamonil P.)

Srubková A.: Ležící kmeny Picea abies (L.) Karst v horské lesnaté krajině: délka dekompozice a role v dynamice ekosystému

Diplomová práce (vedoucí práce Šamonil P.)

Püntener D.: Soil Erosion and Age Determination of Soils in a Forest-steppe Ecosystem in Cluj-Napoca, Romania

Diplomová práce (vedoucí práce Šamonil P., Egli M.)

2020

Rousová A.: Role extrémních větrných a biotických disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů

Diplomová práce (vedoucí práce Šamonil P.

2018

Táborská M.: Diversity and ecology of epiphytic bryophyte communities on dead wood in forest nature reserves

Disertační práce (vedoucí práce Ódor P.)

Špinková T.: Role jednotlivých stromů při formování ekologických nik pro živočišnou složku lesních ekosystémů 

Bakalářská práce (vedoucí práce Šamonil P.

Senecká A.: Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích

Bakalářská práce (vedoucí práce Šamonil P.

Posker T.: Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí

Bakalářská práce (vedoucí práce Šamonil P.)

Paták O.: Dekompozice dřeva v horských temperátních lesích a jeho dopad na pedogenezi

Diplomová práce (vedoucí práce Šamonil P.)

2017

Holík J.: Přirozená obnova jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v NPR Salajka

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

Přívětivý T.: Dynamika rozkladu tlejícího dřeva v přirozených temperátních lesích

Disertační práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Trochta J.: The use and processing of TLS data for purposes of forestry.

Disertační práce (vedoucí práce: Král K.)

2016

Škulavík J.: Disturbanční historie přirozených temperátních lesů: případová studie z Boubínského pralesa

Diplomová práce (vedoucí práce: Šamonil P.)

2014

Holík J.: Dynamika přirozené obnovy dřevin Západních Karpat se zaměřením na jedli bělokorou

Bakalářská práce (vedoucí práce: Hort L.)

Komárek J.: Interpolace digitálního modelu povrchu korun pro analýzu porostních mezer přírodního smrko-jedlo-bukového lesa.

Diplomová práce (vedoucí práce: Král K.)

Komárková E.: Dynamika přirozené obnovy dřevin v NPR Boubínský prales.

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

Krůček M.: Sledování sukcese dřevin po požáru s využitím leteckých snímků na lokalitě Havraní skála v NP České Švýcarsko.

Diplomová práce (vedoucí práce: Král K.)

Palán R.: Změny dřevinného patra v NPR Mionší.

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

Pavlicová P.: Přestavby jehličnatých porostů na smíšené listnaté v NP Podyjí - případová studie objektu Pyramida v období 1992-2013

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

2013

Hrnčíř D.: Dynamika přirozené obnovy v NPR Ranšpurk

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

Janík D.: Prostorová distribuce dominantních druhů dřevin ve vybraných přirozených lesích ČR

Disertační práce (školitel: Král K.)

Přívětivý T.: Dynamika obnovy jedle a buku v Západních Karpatech (Mionší, Razula, Salajka)

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

Šumpichová R.: Sekundární sukcese jako nástroj obnovního managementu lesů v NP Podyjí

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Tureček F.: Dynamika přirozené obnovy v NPR Cahnov-Soutok

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

Unar P.: Role dřevinného patra na vývoji bylinného podrostu přirozených temperátních lesů v ČR.

Disertační práce (školitel: Šamonil P.)

Valtera M.: Vliv disturbančního režimu přirozeného temperátního lesa na variabilitu půd na různých prostorových úrovních.

Disertační práce (školitel: Šamonil P.)

2012

Komárková E.: Vývoj a struktura přirozeného zmlazení v NPR Boubínský prales.

Bakalářská práce (vedoucí práce: Hort L.)

Pícha J.: Expanze buku v NPR Žofínský prales v období 1847-2011

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Soukup I.: Záchrana populace jedle bělokoré Abies alba (Mill.) v NP Podyjí - dosavadní výsledky za období 1995-2010 a návrh dokončení programu

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

2011

Pícha J.: Historický vývoj dřevinné skladby Žofínského pralesa

Bakalářská práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Hrnčíř D.: Vývoj a struktura přirozeného zmlazení v NPR Ranšpurk

Bakalářská práce (vedoucí práce: Hort L.)

Tureček F.: Vývoj a struktura přirozeného zmlazení v NPR Cahnov-Soutok

Bakalářská práce (vedoucí práce: Hort L.)

Šebková B.: Význam disturbancí v přirozených lesích s převahou Fagus sylvatica

Disertační práce (školitel: Šamonil P.)

2010

Vrška T.: Dynamika a management přirozených lesů v České republice

Habilitační práce

Trochta J. : Defoliace korun lesního porostu vlivem požáru na lokalitě Havraní skála v NP České Švýcarsko

Diplomová práce (vedoucí práce: Král K.)

Ehrenbergerová L.: Jaká existuje podobnost v dynamice přirozených temperátních lesů severní a jižní polokoule? - případová studie porostů s dominancí Fagus sylvatica L.(Česká republika) a Nothofagus spp. (Chile)

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

2009

Valtera M.: Plošná charakteristika půdních vlastností v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém (pra)lese

Diplomová práce (vedoucí práce: Šamonil P.)

Tkadlec V.: Dynamika dřevinného patra NPR Salajka v letech 1974-2007 se zvláštním zřetelem k populaci Abies alba (Mill.)

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Chalupa J.: Analýza současné populace borovice blatky (Pinus rotundata Link.) v PR Borkovická blata a návrh managementu PR s cílem záchrany populace

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Pálková M.: Regenerace smrkojedlobukového (pra)lesa ve vazbě k přirozeným disturbancím a ke stanovišti

Diplomová práce (vedoucí práce: Šamonil P.)

Jurek V.: Sukcese dřevin po požáru na lokalitě Havraní skála v NP České Švýcarsko (výchozí stav)

Diplomová práce (vedoucí práce: Král K.)

2008

Růžička P.: Obnovní management lesů v NP Podyjí na stanovištích 2. a 3. LVS

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

2007

Chmelař J.: Struktura dřeviného patra v PR Holý kopec

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

2006

Konečný P.: Biodiverzita dřevních hub na příkladu NPR Ranšpurk ve vztahu k tlejícímu dřevu

Diplomová práce (vedoucí práce: Hort L.)

2005

Král K.: Hodnocení a mapování lesních a křovinných geobiocenóz s využitím geoinformačních metod

Disertační práce (školitel: doc.Ing. Antonín Buček, CSc.)

Fňukalová M.: Vývojová dynamika porostů v PR Roštýnská obora

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Duda T.: Dynamika vývoje synuzie dřevin v NPR Mionší

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

2001

Odehnalová P.: Dynamika lesních společenstev v přírodní rezervaci V Klučí

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

2000

Valenta J.: Inventarizace a taxonomické zhodnocení dřevin v NPR Cahnov-Soutok

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

Obrdlík V.: Inventarizace a taxonomické zhodnocení dřevin v NPR Ranšpurk

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

1999

Král K.: Lesní geobiocenózy lokality Ledové sluje v NP Podyjí

Diplomová práce (vedoucí práce: Vrška T.)

1997

Vrška T.: Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací ČR na příkladě rezervací Cahnov-Soutok a Diana

Disertační práce (školitel: doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)