Databanka přirozených lesů ČR

Databanka přirozených lesů ČR je datovým skladem, ve kterém jsou shromážděny aktuálně dostupné informace o rozšíření, ochraně a kvalitativních parametrech přirozených lesů na území ČR. Databanku provozuje a on-line aktualizuje náš výzkumný tým jako službu pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Pro větší uživatelský komfort byly mapové vrstvy Databanky on-line propojeny s mapovými vrstvami typologického mapování (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem) a  tematickými vrstvami datového skladu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Základy databanky byly položeny již v řešení výzkumného projektu  VaV 610/01/99-1.2 (1999-2001) s názvem „Analýza lesních ekosystémů v soustavě stávajících maloplošných zvláště chráněných území s cílem optimalizace této soustavy“. Projekt přinesl nejširší základnu Databanky v podobě optimalizované sítě tzv. lesních maloplošných zvláště chráněných území.

Vlastní realizace Databanky započala řešením výzkumného projektu VaV 610/6/02 (2002-2004) s názvem  „Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR“. Na výsledcích tohoto projektu došlo (2004-2006) k prvnímu celorepublikovému cenzu prostřednictvím respondentů, tzn. hodnotitelů přirozenosti lesních porostů na správách národních parků, správách CHKO a regionálních pracovištích AOPK ČR a ÚHÚL a jednotlivých divizích VLS ČR, s.p.

Projekt pokračoval v rámci úkolu VaV SM/6/153/05 (2005-2008) „Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území“  tvorbou souhrnných výstupů, vytvořením těchto stránek a tvorbou legislativních podkladů pro  kodifikaci hodnocení přirozenosti lesů - nejprve ve Vyhlášce č. 60/2008 Sb. a následně v aktualizované podobě ve Vyhlášce č. 64/2001 Sb.

Od roku 2008 byly zahájeny práce na on-line systému aktualizace Databanky ve spolupráci s Ústředním seznamem ochrany přírody (v rámci AOPK ČR). Od roku 2008 jsou tedy každoročně v Databance aktualizovány údaje o přirozenosti lesů z plánů péče zpracovaných v předchozím roce. Tuto činnost prováděl náš tým v období 2008-2011 prostřednictvím mandátních smluv mezi MŽP ČR a VÚKOZ, v.v.i. Od roku 2012 ji provozujeme ve vlastní režii. Souhrnné výsledky aktualizací jsou zveřejňovány každoročně na stránce Souhrnná data.


VSTUPNÍ INFORMACE

Každému návštěvníkovi stránky pralesy.cz doporučujeme seznámit se s informacemi zde. Zájemce o vznik a strukturu dat by měl najít vše potřebné v metadatovém oddíle Tvorba a správa dat. Na stránce Terminologie najde terminologickou výbavu pro správné pochopení dalších souvislostí. Část s názvem Historie vzniku lesních rezervací pojednává o vzniku a vývoji lesních rezervací u nás.
Historie vzniku lesních rezervací
Terminologie
Tvorba a správa dat

Více informací...

SOUHRNNÁ DATA

Tato stránka je určena zájemcům o syntetické informace o přirozených lesích ČR. V podobě přehledových tabulek zde najdete zastoupení jednotlivých stupňů přirozenosti lesních porostů za několik typů územních jednotek.
registrované přirozené lesy souhrnně za celou Českou republiku
registrované přirozené lesy souhrnně za národní parky (NP)
registrované přirozené lesy souhrnně za chráněné krajinné oblasti (CHKO)
registrované přirozené lesy souhrnně za vojenské újezdy (majetek VLS ČR, s.p.)
registrované přirozené lesy souhrnně za maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
registrované přirozené lesy souhrnně za kraje
registrované přirozené lesy souhrnně za kraje (mimo územně příslušné NP, CHKO a VÚ)
registrované přirozené lesy souhrnně za přírodní lesní oblasti
registrované přirozené lesy ponechané samovolnému vývoji za celou Českou republiku

Více informací...
 
 

METODIKA

Problémovým a plně nedořešeným tématem v ochraně přírody jsou rozdílné postoje k péči o zvláště chráněná území přírody (ZCHÚ) bez ohledu na jejich kategorii, speciálně o ZCHÚ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Často se střetává odlišný přístup vlastníka, resp. správce daného ZCHÚ s přístupem orgánu ochrany přírody, jehož stanoviska k péči o tato území jsou závazná. Rozdílné postoje jsou dány různým „viděním“ lesa a jeho poslání, např. obavou o negativní vliv péče o ZCHÚ na okolní, často labilní porosty hospodářského lesa, odlišným chápáním předmětu ochrany určitého ZCHÚ (např. záchrana genofondu versus umožnění samovolných vývojových procesů) apod. Cílem příspěvku je pokud možno přehledně, alespoň relativně stručně a zejména s ohledem na praktické využití definovat základní rozlišovací znaky “přirozenosti“ (tedy míry ovlivnění člověkem) lesních porostů, které jsou u nás zařazeny do ZCHÚ, jako východisko pro základní rozhodnutí o dalším managementu území, resp. jako podklad pro koncepční rozhodnutí v ochraně přírody i lesním hospodářství.
Význam hodnocení „přirozenosti“ lesních porostů v ZCHÚ je zřejmý u dvou základních otázek, na které je nutno u každého ZCHÚ odpovědět

Více informací...
 

BIODIVERZITA

V roce 2009 byla zahájena spolupráce na téma biodiverzita v pralesovitých rezervacích a v lokalitách přirozených lesů. Náplň úkolu zajišťuje oddělení indikátorů biodiverzity VÚKOZ, v.v.i.
Metodiku pro doplňování dat o saproxylických broucích do DPL najdete v dokumentu Metodika pro doplňování dat o saproxylických broucích do Databanky
Přehled zkoumaných lokalit najdete v části lokality
Předběžné a průběžné zprávy za období 2009 - 2011 najdete ve zprávách za období
Závěrečnou zprávu o šetřeních v roce 2009 nejdete v "Závěrečné zprávě 2009"
Závěrečnou zprávu o šetřeních v roce 2011 nejdete v "Závěrečné zprávě 2011"

Více informací...

PARTNEŘI

HODNOTITELÉ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ
  podle územních jednotek
  podle osob (hodnotitelů)
SPOLUŘEŠITELÉ A PARTNEŘI
  SPOLUŘEŠITELÉ
  PARTNEŘI
AOPK Brno, AOPK České Budějovice, AOPK Havlíčkův Brod, AOPK Hradec Králové, AOPK Karlovy Vary, AOPK Liberec, AOPK Olomouc, AOPK Ostrava, AOPK Pardubice, AOPK Plzeň, AOPK Ústí n.L., AOPK Zlín, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Blaník, CHKO Blanský les, CHKO Broumovsko, CHKO České středohoří, CHKO Český kras, CHKO Český les

Více informací...