DATA GIS V DATABANCE PŘIROZENÝCH LESŮ

Základní prostorovou entitou výzkumu přirozených lesů je vždy lokalita přirozeného lesa (dále jen lokalita). Pro představu jde o analogii maloplošného zvláště chráněného území (MZCHÚ). K lokalitě v GIS přistupujeme na dvou prostorových úrovních.

Pro většinu zkoumaných přirozených lesů jsme získali (a aktualizujeme) informace o lokalitě prostřednictvím atributů, vztažených k ploše (porostní reprezentace).

V případě několika vybraných lokalit, ponechaných samovolnému vývoji, je geobjektem nikoli plocha lokality, ale strom (kmen) a atributy jsou vztaženy k bodu jako reprezentantu stojícího nebo ležícího stromu (bodová/liniová reprezentace). Tuto lokalitu tedy můžeme charakterizovat daleko přesněji, na základě vyhodnocení dat o stromech (kmenech), které ji tvoří.

POROSTNÍ (polygonová) reprezentace přirozeného lesa

Polygon v GIS reprezentuje zpravidla porostní skupinu. V některých případech je ale porostní skupina rozdělena, a to buď hranicí stupně přirozenosti lesa nebo hranicí doby ponechání samovolnému vývoji, příp. obou těchto atributů.
Základem pro tento typ dat jsou data LHP (vektorový lesnický detail). Pro území, kde není toto dílo pro náš projekt dostupné, byla pro vektorizaci lokalit použita data OPRL (lesnická mapa obrysová v digitální rastrové podobě).
Zdrojem popisových atributů, týkajících se hodnocení přirozenosti a doby ponechání samovolnému vývoji lesních porostů, byli respondenti dotazníkového šetření (Hodnocení přirozenosti).

STROMOVÁ (bodová/liniová) reprezentace přirozeného lesa

U těch vybraných LPL, které jsou podrobeny monitoringu nebo výzkumu, reprezentují reálný svět (přirozený les) vlastní stromy (kmeny). Přistupujeme tedy k bodovému (stojící kmeny) a liniovému (ležící kmeny) pojetí přirozeného lesa. Přístup ke stromu a jeho uchopení v relační databázi se vyvinulo ze stromového ke kmenovému datovému modelu. Prioritní zůstává schopnost sledování životní dráhy každého jedince (stromu).

Stromový datový model
Jedinec (strom) je v databázi reprezentován jedním záznamem. Jedinečnost stromu je dána jednoznačným identifikátorem (STROM_ID). V případě vícekmenného stromu model přestává být efektivní – redundance popisových atributů, kódování odlišných charakterů kmenů apod.
V grafické podobě náleží jednomu stromu jeden geobjekt, vizualizovaný vždy jednou mapovou značkou pro stojící kmen(y) a jednou nebo více značkami pro ležící kmen(y) daného stromu.
Popisové atributy pro stromový datový model
Kmenový datový model
Jedinec (strom) je v databázi reprezentován jedním nebo více záznamy (kmeny). Jeden záznam popisuje jeden kmen stromu. Jedinečnost kmene je dána kombinací dvou identifikátorů (STROM_ID, KMEN_ID).
V grafické podobě náleží jednomu kmeni jeden geobjekt, vizualizovaný buď jednou bodovou mapovou značkou (stojící kmen) nebo liniovou mapovou značkou (ležící kmen). Teprve pro potřebu mapového výstupu je provedeno sdružení geoobjektů, reprezentujících více stojících kmenů jednoho stromu (nahrazení jednou mapovou značkou). Výsledkem je kartografický výstup jako v případě stromového datového modelu.
Popisové atributy pro kmenový datový model
Stojící kmen
V obou datových modelech je stojící kmen geometricky interpretován jako bod. Ve stromovém datovém modelu jsou pozice všech kmenů daného stromu vztaženy k jediné (referenční) pozici, tj. k bodu jako reprezentantu stromu. V kmenovém datovém modelu je každý kmen určen svojí reálnou pozicí, neboť je individuálně zaměřen.
Ležící kmen
V případě obou datových modelů platí, že ležící kmen je geometricky zaznamenán jako linie, ovšem popisové atributy jsou vztaženy k bodovému reprezentantu ležícího kmene (jedna databáze). Referenční bod ležícího kmene je umístěn v patě vyvráceného kmene nebo ve středu pařezového zbytku. Vazba linie a referenčního bodu linie je realizována databázově, tj. prostřednictvím identifikátoru (STROM_ID, resp. dvojicí STROM_ID a KMEN_ID)

Popisové atributy se liší a jejich vyplňování se mění v závislosti na nasazené metodě zkoumání, tedy zdali je daný strom součástí lokality zkoumané metodou
- výzkumu (kmen v transektu, kmen mimo transekt)
- monitoringu (kmen v inventarizační ploše, kmen v jádrovém území mimo transekt, kmen v jádrovém území v transektu)