Jaroslav Řehák a spolupracovníci

V rámci výzkumného úkolu „Výzkum lesní geobiocenosy“ byl ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav-Strnady (VÚLHM) řešen dílčí úkol „Výzkum reservací“, jehož řešitelem byl Dr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc. Úkol byl řešen v období 1953-1963 a zabýval se zejména studiem přirozených lesů v rezervacích Mionší, Boubínský prales a Žákova hora.

Mionší 1958 - Řehákova TVP I. (výřez)

V roce 1953 založili v lokalitě Mionší pracovníci VÚLHM pod vedením Dr. Ing. Jaroslava Řeháka, CSc. 2 TVP po 1 ha. Provedli zaměření stojících i ležících stromů busolním teodolitem, podrobná dendrometrická šetření a sestrojili mapy těchto ploch. V roce 1958 bylo provedeno opakované měření na ploše č. I, zatímco na ploše č. II měření, vzhledem k neznatelným změnám v porostu, neproběhla. Současně však bylo v tomto roce založeno v pravidelné síti (300 x 300 m) celkem 10 nových, kruhových TVP o ploše á 10 arů (tj. o poloměru 17,84 m). Na těchto TVP bylo provedeno podrobné dendrometrické šetření jako na hektarových TVP I. a II. a navíc podrobně popsáno zmlazení nedosahující měřené dimenze stromů (d1,3=7cm, resp. do 130 cm výšky) (ŘEHÁK 1963).

Mionší 1958 - Řehákova TVP 3

V roce 1962 byly založeny tzv. srovnávací plochy k TVP přímo v rezervaci. Jednalo se o tři plochy v porostních útvarech „výběrného tvaru“ - A - 0,20 ha, B - 0,15 ha, C - 0,15 ha. V přilehlých hospodářských porostech byly vytýčeny 4 plochy S, T, U, V, všechny o výměře 0,20 ha. Na nich bylo opět podrobně zachyceno dřevinné patro a provedena dendrometrická měření. V roce 1963 proběhlo třetí opakované měření na TVP I a druhé opakované měření na kruhových TVP 1-10. Na TVP I. byly založeny 2 transekty (ŘEHÁK 1963).

Žákova hora 1964 - Řehákova TVP (výřez)

V rámci výše uvedeného programu byly v Boubínském pralese v roce 1954 vytýčeny 4 jednohektarové TVP na různých stanovištích a v různých růstových fázích porostu. V témže roce bylo uskutečněno i první měření na všech TVP. V roce 1959 byla opakována původní měření a navíc na všech plochách byly polohově zaměřeny stojící i ležící kmeny (ŘEHÁK 1959, 1962, 1964). Dodatečně byly vyznačeny transekty 100 x 10 m, vždy dva na TVP kolmo na sebe. V roce 1960 bylo dokončeno kompletní zaměření stromů na transektech a tyto byly zobrazeny (ŘEHÁK 1962, 1964). V letech 1960-1961 bylo souběžně provedeno vyprůměrkování všech stromů v pralese odděleně pro jednotlivé lesní typy. Tehdy (1961) se podařilo Ing. V. Samkovi, CSc. objevit jeden z hraničních kamenů Johnovy výzkumné plochy V. a na podzim téhož roku byl dohledán další. Byla vytýčena jedna ze dvou možných alternativ čtvercové plochy o výměře jednoho dolnorakouského jitra (0,5756 ha), stromy na ní byly obvyklým způsobem očíslovány, zaměřeny a pořízen situační plánek jejich rozmístění v terénu (ŘEHÁK 1962). V roce 1964 byla zopakována po deseti letech provedená šetření na 4 TVP a založena druhá alternativa Johnovy plochy V. (ŘEHÁK 1964).

Na TVP založených Dr. Řehákem bylo provedeno opakované šetření jeho týmem ještě v roce 1964, 1969 (již mimo výzkumný program) a na TVP I, II a IV také v roce 1972. Měření z roku 1972 však nebyla vyhodnocena. Později pod vedením Ing. Miroslava Vaňka, CSc. bylo provedeno opakované měření na TVP I a II (1984) a TVP III a IV (1989) (VANĚK 1990). Další opakované měření na všech čtyřech TVP proběhlo v roce 1996 formou diplomových prací studentů Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze.

Na Žákově hoře byla pod vedením Řehákova spolupracovníka Ing. Bozděcha založena v roce 1956 trvalá výzkumná plocha o velikosti 0,75 ha. Šetření uskutečněná na této ploše byla zopakována v letech 1961, 1964, 1967, 1971. V roce 1961 bylo navíc na celé ploše rezervace provedeno průměrkování naplno. Z těchto prací se dochoval krátký souhrn výsledků a chybí kompletní výzkumné zprávy.

Literatura