Program PraleStat

Výpočty parametrů kmenů v programu Pralestat


Výčetní základna

Výčetní základna se bude počítat z výčetní tloušťky nebo dopočtené výčetnítloušťky kmene podle vzorce pro výpočet obsahu kruhu.

Tloušťka vrcholu nebo dopočtená výčetní tloušťka

Tloušťka vrcholu zlomu nebo pahýlu udává tloušťku kmene

  • v přepočtené výšce zlomu nebo pahýlu z páru [pahýl nebo zlom, ležícíkmen] nebo
  • ve výšce samostatného zlomu nebo pahýlu.

Dopočtená výčetní tloušťka ležícího kmene z páru [pahýl nebo zlom, ležícíkmen] udává tloušťku kmene v 1,3 m délky kmene.

Tyto parametry se vypočtou pomocí vzorce pro výpočet tlouštky kmene dřevinyv zadané výšce. Do vzorce se dále dosadí výčetní tloušťka a vyrovnaná výškazlomu nebo pahýlu.

Dopočtená výčetní tloušťka se použije pro výpočet výčetní základny.

Vyrovnaná výška

Vyrovnaná výška v metrech se určí u všech kmenů s nenulovou výčetnítloušťkou podle Näslundovy regresní funkce

h = d^2 * (a + b*d)^(-2) + 1,3 ,

kde

h je vyrovnaná výška,

d je výčetní tloušťka a

a, b jsou regresní parametry.

Regresní parametry se zjistí pro každou dřevinu lineární regresí metodounejmenších čtverců funkce

H = a + b*d ,

kde

H = d * (h - 1,3)^(-1/2) ,

h je změřená výška zdravého kmene [S;X;*;0] a d je příslušná výčetnítloušťka.

Objem

Objem zdravého kmene [(S);(X,O);*;*] se určí z objemových tabulekdřeviny podle výčetní tloušťky a vyrovnané výšky.

Pokud je kmen tlustší než nejtlustší kmen z objemové tabulky o příslušnévýšce, objem se vypočte jako součin výčetní základny kmene a výtvarnicovévýšky kmene o příslušné výšce.

Pokud má kmen větší vyrovnanou výšku než nejvyšší kmen z objemové tabulky opříslušné tloušťce, vypočte se jeho objem jako součin jeho vyrovnané výšky apoměru objemu nejvyššího kmene z objemové tabulky o příslušné tloušťce a jehovýšky.

Pokud má kmen větší vyrovnanou výšku a zároveň je tlustší než nejvyšší anejtlustší kmen z objemové tabulky, objem se vypočte jako součin výčetnízákladny kmene, vyrovnané výšky kmene a výtvarnice. Výtvarnice se vypočte jakopoměr výtvarnicové výšky nejvyššího kmene a jeho výšky.

Objem samostatného ležícího kmene [(L);(X,V);*;*] jako zdravéhokmene, místo vyrovnané výšky se použije změřená délka.

Pokud v objemové tabulce není uvedena hodnota pro výšku o hodnotě změřenédélky samostatného ležícího kmene a příslušnou tloušťku a zároveň se nejedná opřípad vyššího nebo tlustšího kmene než je uveden v objemové tabulce, objem sestanoví jako součet objemů komolých kuželů o stejné výšce maximálně 0,5 maproximujících těleso kmene. Pro výpočet průměrů podstav aproximačních kuželůse do přislušné tvarové funkce dosadí výčetní tloušťka, vyrovnaná výška adélka ležícího kmene.

Objem samostatného zlomu nebo pahýlu se vypočte jako součet objemůaproximačních kuželů za použití výčetní tloušťky a výšky zlomu nebopahýlu.

Pokud je výška samostatného zlomu nebo pahýlu nulová, objem se spočte jakopro zdravý kmen s příslušnou vyrovnanou výškou.

Objem zlomu nebo pahýlu z páru [pahýl nebo zlom, ležící kmen] sevypočte jako objem samostatného zlomu nebo pahýlu, až na případy s nulovouvýškou, kdy bude objem stanoven jako nulový.

Objem ležícího kmene z páru [pahýl nebo zlom, ležící kmen] sevypočte jako rozdíl objemu kmene s výčetní tloušťkou příslušného zlomu nebopahýlu a výškou rovnou součtu výšky zlomu nebo pahýlu a délky ležící části, aobjemu příslušného zlomu nebo pahýlu z páru [pahýl nebo zlom, ležícíkmen].

Pokud tento rozdíl vyjde nulový nebo záporný, objem se stanoví na 0.05m3.

Pokud v objemové tabulce není uvedena hodnota pro výšku o hodnotě součtuvýšky zlomu nebo pahýlu a délky ležící části a příslušnou tloušťku a zároveňse nejedná o případ vyššího nebo tlustšího kmene než je uveden v objemovétabulce, objem se stanoví pomocí aproximačních kuželů za použití výčetnítloušťky zlomu nebo pahýlu a součtu výšky zlomu nebo pahýlu a délky ležícíčásti.

 

autoři: Martin AMBROŽ & David Janík