Jindřich Chmelař

V letech 1951 - 1956 prováděl rozsáhlá šetření v rezervaci Mionší doc. RNDr. Ing. Jindřich Chmelař, DrSc., který založil 2 trvalé výzkumné plochy (TVP) o velikostech 2,43 ha a 5,23 ha a 10 TVP o velikosti 20x20m pro detailnější sledování některých veličin, zejména vývoje zmlazení jedle a spektrálního složení světla v porostu apod. (CHMELAŘ 1957, 1958, 1959). Na dvou větších plochách provedl geodetické zaměření všech stromů od d1,3 = 7 cm a výše, sestrojil podrobnou mapu těchto ploch v měřítku 1:500 a podrobnou kartotéku všech zaměřených stromů. Na 10 menších TVP (z toho 5 v areálu „velkých“ TVP, resp. v jejich těsné blízkosti, 1 mimo rezervaci v kulturní smrčině a 4 zbývající v rezervaci, ovšem zcela mimo „velké“ TVP) prováděl podrobný výzkum vývoje semenáčů se speciálním zaměřením na jedli. Primární data z původních šetření jsou dnes v péči Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Mionší 1957 - Chmelařova výzkumná pocha "A" (výřez)

V letech 2003-2004 se podařilo spojenému týmu AOPK ČR a LDF MZLU v Brně identifikovat TVP "A" o výměře 2,53 ha a provést opakovaná měření po 50 letech.

Literatura