DATABANKA PŘIROZENÝCH LESŮ V ČR


Definice databanky

Databanka přirozených lesů v ČR (dále jen Databanka) je informační a informatickou platformou výzkumu přirozených lesů v ČR, prováděného oddělením ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., dříve AOPK ČR, resp. ČÚOP VaMP - blíže na stránce Dosud řešené projekty.


Geneze databanky

Z výše avizované sekvence projektů pak vznik a vývoj databanky souvisí s těmito čtyřmi:

a) Projekt VaV 610/1/99 (1999-2001) – Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR; podúkol 1.2 – Analýza lesních ekosystémů v soustavě stávajících MZCHÚ s cílem optimalizace této soustavy.

Jedním z hlavních výstupů projektu byla síť lesních rezervací jako geografická databáze. Jsou v ní zachycena všechna MZCHÚ, ve kterých se nachází les, resp. pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Území byla rozdělena do čtyř tříd ochrany podle toho, jak je definována role lesa (PUPFL) ve vztahu k předmětu ochrany příslušného MZCHÚ. Tato databáze „lesních“ MZCHÚ je i nadále udržována a aktualizována jako bazální platforma pro další množiny dat.

b) Projekt VaV 610/6/02 (2002-2004) – Výzkum a shromáždění poznatků o stavu a rozšíření přírodních lesů v ČR.

Hlavním výstupem projektu již byla vlastní Databanka. Výchozím zdrojem šetření byla právě množina lesních rezervací, získaná a prvotně roztříděná jako výstup předchozího projektu. „Lesní“ MZCHÚ byla podrobena šetření současného stavu i historického vývoje (viz metodika hodnocení přirozenosti lesních porostů) za účelem výběru kvalitativně vyšší úrovně lesních porostů ze stávající množiny lokalit. Uvedené šetření bylo aplikováno nejen na stávající síť "lesních" MZCHÚ ale také na všechny ostatní lesní porosty v ČR, které dosud neměly statut MZCHÚ či do této kategorie nenáleží (lesy v NP, CHKO, tzv. volná krajina bez legislativně zakotvené speciální ochrany). Nelze tedy říci, že Databanka je podmnožinou sítě "lesních" MZCHÚ, ale že z ní vychází.

c) Projekt VaV SM/6/153/05 (2005-2008) – Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území.

Projekt navazuje na předcházející zejména ve smyslu zúženého výběru podmnožiny lokalit, které jsou a nebo by měly být ponechány samovolnému vývoji. V lokalitách, kde již o ponechání samovolnému vývoji bylo rozhodnuto je prováděn prvotní monitoring – tzn. je získávána první série dat o jejich současném stavu dle zpracované metodiky pro monitoring lesů ponechaných samovolnému vývoji. Monitoring je prováděn na bázi statistické inventarizace na síti trvalých kruhových ploch (viz výstup předchozího úkolu – metodika monitoringu lesů ponechaných samovolnému vývoji).

d) Výzkumný záměr MSM 6293359101 (2005-2011) – Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fregmentace; dílčí část 3 – Výzkum a monitoring dynamiky vývoje přirozených lesů ponechávaných samovolnému vývoji jako východisko pro obnovní management v síti chráněných území.

Cílem projektu je zajistit především dlouhodobou kontinuitu výzkumu přirozených lesů, kde výzkum je prováděn formou rozsáhlejších celoplošných šetření, kontinuálně od roku 1972, ovšem na limitované sérii 20 lokalit, zahrnujících gradient vegetační stupňovitosti od 1. do 8. lesního vegetačního stupně. Síť zkoumaných lokalit je tedy podmnožinou lokalit přirozeného lesa, vedených v Databance.


Stav databanky

  • Data z dotazníkového šetření byla shromážděna téměř ze všech lokalit přirozených lesů. V roce 2007 přibyly lokality v prvních dvou vyhodnocených vojenských újezdů.
  • Data GIS byla shromážděna, příp. dopracována z převážné části území ČR. Vnější hranice území jsou k dispozici pro všechny lokality, zatímco vnitřní členění lokality dle stupňů přirozenosti lesa je dostupné u cca 75 % lokalit.
  • Aktuální data LHP (tzv. "lesnický detail" v digitální vektorové podobě) nebyla pro daný projekt zpřístupněna v porostech mimo vlastnictví LČR, s.p. Rozdělení lesa a základní porostní údaje tak nejsou k dispozici pro všechny lokality.


Výhled databanky

  • Doplnění o dosud chybějící lokality.
  • Doplnění o lokality, jež dosud nevyhovaly kritériím přirozenosti lesních porostů (permanentní obsahová aktualizace Databanky).
  • Doplnění DPL o nezjištěné hodnoty popisových atributů (zejména doba ponechání samovolnému vývoji).
  • Aktualizace ve smyslu kvalitativním (nahrazení geometrických atributů lokality daty vyšší kvalitativní třídy – zpřístupnění dat LHP).
  • Aktualizace údajů o lokalitách na základě vyhlašování MZCHÚ dosud nechráněných lokalit.
  • Aktualizace lokalit na základě prostorových a kvalitativních změn zonací národních parků.
  • Výstup v podobě mapy "Významné zbytky přirozených lesů v ČR" v připravovaném Atlasu krajiny ČR.