Od vydání prvního zákona o ochraně přírody do roku 1992

V roce 1956 byl zpracován a následně v parlamentu schválen zákon č. 40/1956 Sb. O státní ochraně přírody - první právní norma v Československu po dlouhodobých neúspěšných snahách předválečných. Zákon poprvé právně ustanovoval kategorie chráněných území – státní přírodní rezervaci, chráněný přírodní výtvor a chráněnou krajinnou oblast. Zákon umožnil právně zakotvit ochranu dosud pouze vlastníky deklarovaných chráněných pralesovitých porostů. Byl však poplatný době vzniku a umožňoval řadu výjimek a navíc nedával institucionální ochraně přírody žádné pravomoci – pouze poradní a metodickou činnost.

První chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1954 (CHKO Český Ráj), první národní park v roce 1963 (Krkonošský NP).

Vzhledem k tomu, že po násilném zestátnění po roce 1948 bylo 95% lesů ve státním vlastnictví, docházelo k postupnému vytváření sítě lesních zvláště chráněných území na celém území bez potřeby řešit problémy újmy vlastníků na produkci. Tento problém vyvstal až při majetkové restituci, jejíž hlavní vlna proběhla v roce 1991 po přijetí "polistopadových" restitučních zákonů.

Literatura