Hodnocení přirozenosti Kaňon Labe - Pod Labskou strání

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Kaňon Labe - Pod Labskou strání   50024
Část lokality 1
Výměra 15.70
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku1986
Hodnocení provedl CHKO Labské pískovce
Datum zpracování 01. 06. 2006
Poznámka Těžba je prováděna v úzkém pruhu nad silnicí kvůli bezpečnosti silničního provozu. U silnice je několik exemplářů akátu (není zahrnuto do lokality). Kaňon Labe je významný geomorfologický útvar. Lesní porosty byly v minulosti ovšem silně těženy, z velké části byly původní porosty nahrazeny smrkem a borovicí. Přirozeně obnovené porosty byly převážně bukové, byly v 60. - 80. letech z podstatné části vytěženy, především proto, že ohrožovaly komunikace (železnici a silnice) a zástavbu. V levobřežní části se zachoval dosud cca 10 ha komplex nad Přípeří, protože ohrožuje zástavbu, je jeho existence nejistá a proto jej neuvádíme. Další cca 20 ha komplex existoval u Čertovy Vody, ten byl v 60. a 70. letech úspěšně přirozeně obnoven, ale z původního porostu zústává již jen torzo, proto ani tuto lokalitu neuvádím. V pravobřežní části jsou kromě zde uváděné lokality jen torza starých bukových porostů.
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesíNeAnoAno
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy NeAnoAno
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy NeNeAno
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti NeNeNe
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAnoAnoAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech NeAnoAno
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti NeNeAno
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAnoAno
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiNeNeAno
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti NeNe
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAno
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti NeNeAno
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNeNeNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti NeAnoAno
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti NeNeAno
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety AnoAnoAno
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letechNeAnoAno
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti NeNeAno
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu AnoAnoAno
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) NeAnoAno
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% AnoAnoAno
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupeníNeNeAno
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení AnoAnoAno