Hodnocení přirozenosti Rejvíz

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 2 (od r.2008 do r.2011) - only czech version
Lokalita * Rejvíz   371
Dílčí plocha 1
Výměra dílčí plochy 68.00
Kriteria hodnocení - jednotlivé hodnocené způsoby ovlivění vývoje porostů v minulosti a v současnosti Způsob ovlivnění vývoje dílčí plochy v minulosti a v současnosti
A B C D E
původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Žádná těžba v minulosti i současnosti anebo pouze toulavá těžba před více než 100 lety
A2Pouze těžba toulavá v minulých 100 letech Ano
A3Mýtní těžba před více než 100 lety s následnou sekundární neřízenou sukcesí Ano
A4Záměrné obnovní zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti
A5Záměrné obnovní zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti
A6Mýtní těžba úmyslná a vkládání obnovních prvků v současnosti
A7Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti bez vzniku holiny
A8Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti se vznikem holiny
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti
A11Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti
A12Záměrné výchovné zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti
A13Záměrné výchovné zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti
A14Záměrné pěstební nebo výchovné zásahy v současnosti
A15Rekonstrukční managementová opatření v minulosti
A16Rekonstrukční managementová opatření v současnosti
A17Zásahy eliminující sekundární negativní antropické vlivy
B - Odumřelé dřevo
B1Odumřelé dřevo se neodváželo nikdy nebo před více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v minulých 50 letech
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti
B4Zpracování odumřelého dřeva v plném rozsahu v současnosti
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1Nejsou patrné známky negativního vlivu spárkaté zvěře na lesní ekosystém anebo pouze vliv historické pastvy dobytka na vývoj struktury a textury porostu, který je již nepatrný a lze dovodit pouze teoretické ovlivnění dřevinné skladby Ne
C2Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti probíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin (tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20%)
C3Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti vlivem spárkaté zvěře neprobíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Přítomnost všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin, se zastoupením reprodukce schopných jedinců Ano
D2Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin vtroušeně do 10% v zastoupení
D3Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 10% do 50% v zastoupení
D4Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin nad 50% v zastoupení
D5Přechodná přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin označovaných jako invazní neofyty (např. akát, pajasan, vejmutovka, dub červený) do 5% v zastoupení
D6Porosty geneticky nepůvodní (nepůvodní populace dřevin atd.)
Stupně přirozenosti původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
Zařazení do stupně přirozenosti: Ano
Je (dílčí plocha) ponechána samovolnému vývoji ?    Ano
Pokud ano, od kdy (alespoň odhad) ?    1969
Hodnocení provedl CHKO Jeseníky    Datum zpracování 26. 02. 2010
Poznámka:    Patrně primární blatkové bory a rašelinné smrčiny v jejich obvodu v komplexu s přechodovými rašeliništi; území bez zásahu patrně déle než je uvedeno, hranice bezzásahovosti arbitrárně stanovena na rok vyhlášení CHKO Jeseníky, od kdy prokazatelně k žádnému zásahu dle rezervační knihy nedošlo.