Hodnocení přirozenosti Vlhošť

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 2 (od r.2008 do r.2011) - only czech version
Lokalita * Vlhošť   1908
Dílčí plocha 1
Výměra dílčí plochy 5.90
Kriteria hodnocení - jednotlivé hodnocené způsoby ovlivění vývoje porostů v minulosti a v současnosti Způsob ovlivnění vývoje dílčí plochy v minulosti a v současnosti
A B C D E
původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Žádná těžba v minulosti i současnosti anebo pouze toulavá těžba před více než 100 letyNe
A2Pouze těžba toulavá v minulých 100 letech Ano
A3Mýtní těžba před více než 100 lety s následnou sekundární neřízenou sukcesí Ano
A4Záměrné obnovní zásahy na méně než 1/4 plochy v minulostiNe
A5Záměrné obnovní zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A6Mýtní těžba úmyslná a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A7Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti bez vzniku holinyNe
A8Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti se vznikem holiny Ne
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ne
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A11Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A12Záměrné výchovné zásahy na méně než 1/4 plochy v minulostiNe
A13Záměrné výchovné zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A14Záměrné pěstební nebo výchovné zásahy v současnosti Ne
A15Rekonstrukční managementová opatření v minulostiNe
A16Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ne
A17Zásahy eliminující sekundární negativní antropické vlivy Ano
B - Odumřelé dřevo
B1Odumřelé dřevo se neodváželo nikdy nebo před více než 50 lety Ne
B2Odvoz odumřelého dřeva v minulých 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ne
B4Zpracování odumřelého dřeva v plném rozsahu v současnosti Ne
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1Nejsou patrné známky negativního vlivu spárkaté zvěře na lesní ekosystém anebo pouze vliv historické pastvy dobytka na vývoj struktury a textury porostu, který je již nepatrný a lze dovodit pouze teoretické ovlivnění dřevinné skladby Ne
C2Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti probíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin (tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20%) Ano
C3Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti vlivem spárkaté zvěře neprobíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevinNe
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Přítomnost všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin, se zastoupením reprodukce schopných jedinců Ano
D2Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin vtroušeně do 10% v zastoupeníNe
D3Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 10% do 50% v zastoupení Ne
D4Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin nad 50% v zastoupení Ne
D5Přechodná přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin označovaných jako invazní neofyty (např. akát, pajasan, vejmutovka, dub červený) do 5% v zastoupení Ano
D6Porosty geneticky nepůvodní (nepůvodní populace dřevin atd.) Ne
Stupně přirozenosti původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
Zařazení do stupně přirozenosti: Ano
Je (dílčí plocha) ponechána samovolnému vývoji ?    Ano
Pokud ano, od kdy (alespoň odhad) ?    2004 viz. poznámka
Hodnocení provedl CHKO Kokořínsko    Datum zpracování 17. 12. 2008
Poznámka:    Pouze na základě plánu péče s platností od roku 2004 do roku 2013, není tedy smluvně deklarováno i po roce 2013, ale vzhledem k jeho nepřístupnosti je prakticky samovolnému vývoji ponecháno (až na odstraňování případného náletu VJ, s kterým je počítáno i do budoucna). Zbylé území PR Vlhošť, tj. území mimo zde uvedených dvou dílčích ploch 1/2 a 2/2, nesplňuje kriteria přirozenosti.