Hodnocení přirozenosti Žofínský prales

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Žofínský prales   544
Část lokality 1
Výměra 69.76
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodní
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku 1838
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko České Budějovice
Datum zpracování 01. 02. 2004
Poznámka Po zákazu těžeb a sběru padlého dříví v r. 1838 byly podle historické evidence v rezervaci zpracovávány souše a vývraty až do r. 1882 a potom během první světové války. V druhé světové válce a těsně po ní se v severní části pralesa těžily loďařské výřezy (z mohutných smrků) a v letech 1947-50 se likvidovalo ohnisko kůrovce. Vliv na vývoj lesního ekosystému měly v minulosti dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře. Přesto lze konstatovat, že po vyloučení náseků po obvodu a centrem hodnocené části ZCHÚ, realizovaných ještě před zřízením ochrany (r. 1838), budou fragmenty pralesa severně od rozdělovacího průseku č. 105 splňovat naprostou většinu kriterií pro zařazení do kategorie les původní. add) A7 - Po realizaci náseků (na přelomu 18. a 19. století) následovala umělá obnova smrku (ekotypově vhodnými sazenicemi), ta se však ne vždy uchytila a na volných místech se zmladil buk.
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí Ano
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy Ne
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech Ano
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti Ne
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiNe
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ne
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ne
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ne
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letechNe
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ne
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu Ano
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) Ano
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% Ano
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupeníNe
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení Ano