Hodnocení přirozenosti Hrby

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Hrby   572
Část lokality 1
Výměra 13.16
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? min. od roku 1973
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko České Budějovice
Datum zpracování 01. 02. 2004
Poznámka Staré, velmi přirozené porosty přírodní rezervace (p.s. 419D5) vznikly koncem 18. století obnovou původních porostů, tvořených převážně bukem a lípou. Nejlepší stromy byly na obnovené ploše ponechány jako výstavky. Využilo se nárostů, které vznikly pod clonou mateřského porostu. Lipové pařezy opět obrostly výmladky a na prázdná místa byla po celé ploše vyseta borovice. Ta byla do dnešní doby téměř vytěžena, a funkci hlavních porostotvorných dřevin opět převzal buk s lípou. Na mělkých, sušších a značně kamenitých půdách se udržel též dub zimní a habr. Zhruba před 70 lety byl starý porost rozčleněn k obnově ca 50 m širokou holinou na část východní a západní. Holá seč v pruhu byla provedena též v severní a jižní části porostu. Holiny byly následně zalesněny smrkem, z výmladků se zmladila lípa, nalétla bříza a osika (419D3). Poslední obnovní těžby se uskutečnili před 49 a pak před 26 lety, především v jižním výběžku rezervace (sk. 419D1, D2). Zmladil se buk, vysázen byl smrk. Lípa vyrostla hlavně z výmladků. Snosy kamene v některých partiích (mimo hodnocenou plochu) svědčí o tom, že se zde v minulosti polařilo. add) A6 - ojediněle add) C2 - koncentrace zvěře, rezervace je obklopena lesními kultuceózami s převahou SM
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí Ano
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy Ano
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech Ano
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti Ano
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti Ano
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ano
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ano
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ano
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu Ano
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) Ano
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% Ano
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupení Ano
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení Ano