Hodnocení přirozenosti Čertova stěna - Luč

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Čertova stěna - Luč   2461
Část lokality 1
Výměra 44.83
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku 1934
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko České Budějovice
Datum zpracování 01. 02. 2004
Poznámka Hodnocená plocha zahrnuje zejména balvanité suti na svazích Čertovy stěny a sousední hory Luč, pokryté mozaikou lesních společenstev s převahou reliktních borů a březin (event. smrčin), zahrnuta jsou zde i reliktní mechová a lišejníková společenstva (obnažené nezazemněné suti). Na mírnějších svazích jsou zastoupeny fragmenty smíšených porostů z rámce svazu Fagion. Vzhledem k obtížné přístupnosti a dlouhodobé ochraně (od r. 1935) jsou porosty ponechávány samovolnému vývoji. Předpokládaná přirozená druhová skladba stanovená na základě typologie se však od současného zastoupení dřevin odchyluje. Dochovaná společenstva reliktních borů a březin (smrčin) se nacházejí také na stanovištích zakrslých smrkových bučin (6Z), skeletových smrkových bučin (6Y), případně kamenitých kyselých smrkových bučin (6N). Oproti modelu zde dominují borovice lesní, bříza pýřitá, přimíšen je smrk. V budoucnu se zřejmě zvýší zastoupení jedle a buku, díky přirozenému zmlazení vtroušených jedinců. Dynamika vývoje těchto porostů je dlouhodobě sledována na 7 vymezených monitorovacích plochách. add) A1 - nelze vyloučit, ale je to nepravděpodobné; doklady se nepodařilo získat add) A2 - vzhledem k současnému stavu je částečné odlesnění přístupnějších partií pravděpodobné add) D - modelové zastoupení dřevin v přirozené skladbě (dle SLT) se od současného liší (s výjimkou vymapovaných reliktních borů). Z fytocenologického hlediska jde o přirozené porosty.
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí Ano
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy Ano
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech Ano
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti Ne
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiNe
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ne
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ne
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ne
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu Ano
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) Ne
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% Ano
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupení Ano
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení Ano