Hodnocení přirozenosti Amáliino údolí

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Amáliino údolí   1687
Část lokality 1
Výměra 12.83
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodní
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku 1955
Hodnocení provedl CHKO Šumava
Datum zpracování 20. 07. 2004
Poznámka Sukcese na opuštěné louce a pastvině.
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí Ne
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy Ne
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy Ne
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A5Toulavá těžba před více než 100 lety Ano
A6Toulavá težba v posledních 100 letech Ne
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti Ne
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ne
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnosti Ne
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ne
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ne
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech Ne
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ne
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu Ano
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) Ne
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% Ano
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupení Ne
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení Ne