Hodnocení přirozenosti Černé a Čertovo jezero - Jezerní hora

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Černé a Čertovo jezero - Jezerní hora   2451
Část lokality 1
Výměra 68.00
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodní
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku 1905
Hodnocení provedl CHKO Šumava
Datum zpracování 20. 07. 2004
Poznámka Území je ponecháno samovolnému vývoji, jen zde probíhá asanace kůrovcem napadených vývratůna místě. Nejsou káceny žádné stromy ani souše, hmota není odvážena, pouze v případě vývratů napadených kůrovcem je strom asanován odkorněním s ponecháním na místěod roku 1999
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí Ano
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy Ano
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy Ne
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A5Toulavá těžba před více než 100 lety Ano
A6Toulavá težba v posledních 100 letech Ano
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti Ne
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnosti Ne
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ne
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ne
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ne
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu Ano
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) Ne
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% Ano
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupení Ne
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení Ne