Hodnocení přirozenosti V Klučí

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * V Klučí   1887
Část lokality 1
Výměra 21.33
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? víceméně od roku 1955
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko Havlíčkův Brod
Datum zpracování 02. 02. 2004
Poznámka Chráněné území sestává ze dvou pralesovitých fragmentů starých kmenovin, nacházejích se na prahu rozpadu, vzájemně spojených stejnorodou listnatou kmenovinou. (Tato dospívající kmenovina vznikla převážně samovolně na pasece v průběhu 1.čtvrtiny 20.stol., místy byla doplńována dubem letním i červeným). Severní část vyhlášena jako rezervace Staffelstein ještě před 2.světovou válkou, část jižní pod názvem Kloc posléze. Společenstva klenových bučin na cordieritické rule, jednotlivě vtroušeny dožívající jedle; v jižní části zmlazení jasanu i jilmu horského.K bodu D2 - z lesního porostu se nevratně vytrácí účast jedle pouze ve střední části porostu, vzniklé obnovou na pasece /dub letní, dub červený vtroušeně/.
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesíNeAnoAno
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy NeAnoAno
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy NeNeAno
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti NeNeNe
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAnoAnoAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech NeAnoAno
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti NeNeAno
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAnoAno
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiNeNeAno
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti NeNe
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAno
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti NeNeAno
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNeNeNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti NeAnoAno
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti NeNeAno
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety AnoAnoAno
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letechNeAnoAno
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti NeNeAno
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu AnoAnoAno
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) NeAnoAno
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% AnoAnoAno
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupeníNeNeAno
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení AnoAnoAno