Literatura - metodika

Anonymus, 1971/1976: Typologický systém ÚHÚL 1971 (addendum 1976), ÚHÚL Brandýs nad Labem, 90 p. + klasifikační systém půd, 30 p.

Anonymus, 1971/1976: Typologický systém ÚHÚL 1971 (addendum 1976), ÚHÚL Brandýs nad Labem, 90 p. + klasifikační systém půd, 30 p.

Anonymus, 1961: Podnebí ČSSR (tabulky). Praha, HMÚ, 379 p.

Blum W. E. H. et Varallyay G. (2004): Soil Indicators and their Practical Application, Bridging Between Science, Politics and Decisin Maing, 14 p.

Culek, M. et al., 1995: Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA pro MŽP, 348 p.

Demek, J. a kol.,1997: Hory a nížiny. Praha, Academia, 584 p.

Driessen P., Deckers J., Spaargaren O. et Nachtergaele F., 2001: Lecture notes on the major soils of the world, World Soil Resources Reports, 94: 1-334, FAO, Rome

Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth W., Werner W. et Paulißen D., 1992: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Ed. 2. Scr. Geobot. 18: 258 p.

FAO-Unesco-ISRIC, 1988: Soil Map of the World, Revised legend, Reprinted with correcion, World Soil Resources Report: 60, FAO, Rome

Green R. N., Trowbridge R. L. et Klinka K., 1993: Towards a Taxonomic Classification of Humus Forms, Forest Science Monograph 29, 39 (1): 1-49 p.

Hennekens S. M. et Schaminée J. H. J. , 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data, Journal of Vegetation science, 12: 589-591

Herben T. et Münzbergová Z., 2001: Zpracování geobotanických dat v příkladech, Část I. Data o druhovém složení, Praha, 91 p.

Chytrý M., Tichý L., Holt J. et Botta-Dukát Z., 2002: Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures, Journal of vegetation Science 13: 79-90

Korpeľ, Š., 1995: Die Urwälder der Westkarpaten, Stuttgart, Jena, New York, Gustav Fischer Verlag, 310 pp.

Kubát K. [ed.] et al., 2002: Klíč ke květeně České republiky, Praha, Academia, 927 p.

Lepš J. et Šmilauer P., 2000: Mnohorozměrná analýza ekologických dat, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 102 p.

Míchal I. et Petříček, V. eds., 1992: Péče o chráněná území II. Brno, AOPK ČR: 714.

Míchal I., 1983: Dynamika přírodního lesa I. - VI. Živa, XXXI (LXIX): 8-13, 48-53, 85-88, 128-133, 163-168, 233-238.

Moravec J., 1994: Fytocenologie, Academia, Praha, 403 p.

Moravec J. et al., 1995: Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení – 2. vydání, Litoměřice, Severočeskou přírodou, 206 p.

Němeček J. et al., 2001: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky, ČZU Praha a VÚMOP Praha, 78 p.

Neuhäuslová Z. et al., 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky – Map of potential Natural Vegetation of the Czech Republic, Praha, Academia, 341 p.

Plíva K., 1991: Funkčně integrované lesní hospodářství 1, přírodní podmínky v lesním plánování, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 263 p.

Plíva K. et Žlábek I., 1986: Přírodní lesní oblasti ČSR. Praha, MLVH ČSR v SZN: 316.

Průša E., 2001: Pěstování lesů na typologických základech, Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 593 p. + CD

Randuška D., Vorel J. et Plíva K., 1986: Fytocenológia a lesnícka typológia, Bratislava, Príroda, 339 p.

Rejšek K., 1999: Lesnická pedologie – cvičení, Brno, MZLU v Brně, 154 p.

Šarman J., 1984: Lesnické půdoznalství s mikrobiologií – příručka pro cvičení, Brno, VŠZ Brno, 221 p.

Ter Braak C. J. F. et Šmilauer P., 2002: CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows User’s guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Microcomputer Power, Ithaca, USA, 500 p.

Tichý L., 2002: JUICE, software for vegetation classification, Journal of Vegetation Science 13: 451-453

Valla M., Kozák J., Němeček J., Matula S., Borůvka L. et Drábek O., 2002: Pedologické praktikum, Praha, AF ČZU v Praze, 2002, 151 p. + 4 přílohy

Váňa J., 1997: Bryophytes of the Czech republic - an annotated check - best of species (1); Praha, časopis: Novit. Bet Univ. Carol.: 39-89, 11/1997,

Vlček V. et al., 1984: Vodní toky a nádrže, Praha, Academia, 316 p.

Zbíral J. (2002): Analýza půd I., ÚKZÚZ Brno, 150 p.

Zbíral J. (2003): Analýza půd II., ÚKZÚZ Brno, 150 p.

Zlatník A. (1976): Lesnická fytocenologie, SZN Praha, 495 p.