Metodika - historie

Z dostupných historických i současných materiálů, v některých případech již dílčím způsobem zpracovaných, byly excerpovány údaje, vztahující se výhradně k sestavení kompletní chronologie výzkumu dynamiky vývoje přirozených lesů v České republice. Současně byl zpracován literární přehled významnějších prací, které se vztahují ke studovanému tématu. V českých pralesovitých rezervacích bylo a je řešeno mnoho rozličných výzkumných projektů. Tato studie se soustředí výhradně na práce, které zahrnovaly výzkum dynamiky vývoje přirozených lesů, tzn. změny ve struktuře či textuře lesního porostu, v charakteristikách dřevinného patra a v návaznosti i v synuzii bylin a v půdě. Práce, které se zabývají pouze synuzií bylin nebo půdními poměry apod. nemohly být pro jejich větší množství a celkovou přehlednost stránek zařazeny.