Hodnocení přirozenosti Studenčany

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 2 (od r.2008 do r.2011) - only czech version
Lokalita * Studenčany   2273
Dílčí plocha 1
Výměra dílčí plochy 13.37
Kriteria hodnocení - jednotlivé hodnocené způsoby ovlivění vývoje porostů v minulosti a v současnosti Způsob ovlivnění vývoje dílčí plochy v minulosti a v současnosti
A B C D E
původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Žádná těžba v minulosti i současnosti anebo pouze toulavá těžba před více než 100 letyAno
A2Pouze těžba toulavá v minulých 100 letech Ano
A3Mýtní těžba před více než 100 lety s následnou sekundární neřízenou sukcesí Ano
A4Záměrné obnovní zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A5Záměrné obnovní zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ano
A6Mýtní těžba úmyslná a vkládání obnovních prvků v současnosti Ano
A7Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti bez vzniku holiny Ano
A8Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti se vznikem holiny Ano
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti
A11Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ano
A12Záměrné výchovné zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A13Záměrné výchovné zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ano
A14Záměrné pěstební nebo výchovné zásahy v současnosti Ano
A15Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ano
A16Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ano
A17Zásahy eliminující sekundární negativní antropické vlivy Ano
B - Odumřelé dřevo
B1Odumřelé dřevo se neodváželo nikdy nebo před více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v minulých 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ano
B4Zpracování odumřelého dřeva v plném rozsahu v současnosti Ano
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1Nejsou patrné známky negativního vlivu spárkaté zvěře na lesní ekosystém anebo pouze vliv historické pastvy dobytka na vývoj struktury a textury porostu, který je již nepatrný a lze dovodit pouze teoretické ovlivnění dřevinné skladby Ano
C2Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti probíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin (tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20%) Ano
C3Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti vlivem spárkaté zvěře neprobíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin Ano
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Přítomnost všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin, se zastoupením reprodukce schopných jedinců Ano
D2Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin vtroušeně do 10% v zastoupení Ano
D3Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 10% do 50% v zastoupení Ano
D4Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin nad 50% v zastoupení Ano
D5Přechodná přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin označovaných jako invazní neofyty (např. akát, pajasan, vejmutovka, dub červený) do 5% v zastoupení Ano
D6Porosty geneticky nepůvodní (nepůvodní populace dřevin atd.) Ano
Stupně přirozenosti původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
Zařazení do stupně přirozenosti: Ano
Je (dílčí plocha) ponechána samovolnému vývoji ?    Ano
Pokud ano, od kdy (alespoň odhad) ?    2000 (1. část), 1980(2. část) *
Hodnocení provedl CHKO Beskydy    Datum zpracování 07. 02. 2010
Poznámka:    V nejzachovalejších částech se les přibližuje kategorii původní (401 D 17/5, 417 F 17/5). Pro přesné stanovení hranic by bylo nutné vyhledat pařezy a linii dlouhodobého nezasahování vymezit přímo v terénu a poté převést do podrobných map. Dávné výsadby nebo síje nelze s určitostí v terénu zjistit. Podle dostupných historických pramenů (více jistoty by mohlo přinést studium archivu olomouckého arcibiskupství) přicházela v těchto partiích hor do úvahy pouze umělá obnova smrku. Na vyloučení umělé obnovy smrku lze tak usuzovat jen nepřímo - nepravidelné rozmístění jedinců, věková a prostorová diferenciace, chůdovité kořeny apod. K bodu B2/B - pro relevantní odpověď (hlavně u buku) nemáme k dispozici dostatek informací.K bodu D1/A - omezená přítomnost se týká hlavně jedle, přesto se úspěšně zmlazuje, mimo hodnocený segment je podporována podsadbami geneticky vhodných sazenic; škody zvěří jsou relativně nízké – pravděpodobně způsobeno poměrně rozsáhlými podsadbami jedle v rezervacích i v hospodářských lesích v celém masivu Smrku.*Hodnocené smíšené, věkově a prostorově diferencované porostní skupiny 403 E 14/2 + 415 C 14 v rámci segmentu 1-3 jsou více jak 10 let ponechány samovolnému vývoji; předtím zde probíhala pouze ojedinělá nahodilá těžba kůrovcových smrků nebo usychajících jedlí; v případě pralesovitých jedlobučin 401 D 17/5 + 417 F 17/5 trvá samovolný vývoj podstatně déle, min. 30 let, předtím jen ojedinělá těžba kůrovcových souší SM nebo usychající JD.