Hodnocení přirozenosti Libín

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Libín   1063
Část lokality 1
Výměra 64.31
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku 1858
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko České Budějovice
Datum zpracování 01. 02. 2004
Poznámka Z historických podkladů vyplývá, že současné porosty vznikly před 150 - 180 lety. Stávající zastoupení dřevin je výsledkem přirozené obnovy původních lesních společenstev. Otázkou zůstává, zda likvidace mateřského porostu byla důsledkem uplatňování holosečných postupů po roce 1830, nebo zda byla způsobena např. větrnou a následnou kůrovcovou kalamitou. Hodnocená plocha zahrnuje společenstva květnatých a acidofilních bučin, suťových lesů a horských klenových bučin (dominují SLT 6A, 6F a 5J). Druhové složení porostů se blíží modelu přirozené skladby (stanoveného na základě lesnické typologie), prostorová diferenciace však na většině plochy neodpovídá představě přirozeného lesa (většinou chybí mladší etáže a stromy na hranici fyzického věku). Území je ponecháváno převážně samovolnému vývoji. Během minulého století byla v méně extrémních částech, odkud bylo možné vytěženou hmotu vyklidit, prováděna těžba jednotlivým výběrem. V omezené míře bylo také v přístupných partiích doplňováno přirozené zmlazení (dle dokladů dřevinami odpovídajícími stanovišti - JD, SM) add) A2 - výlučně jednotlivý výběr (velmi sporadicky) add) A3 - plánem péče je navrženo uvolnění plodných jedlí jednotlivým výběrem v přístupných částech porostů 411D2 a 412A4 za účelem podpory fruktifikace a udržení této ustupující dřeviny i v budoucích generacích lesa add) A6 - jednotlivé vývraty a polomy ve spodní části svahů (převážně SM) add) A10 - velmi omezeně add) A14 - doplňování přirozené obnovy (vnášení + podpora ohrožených druhů) add) C2 - až do poloviny 90. let 20. století přítomnost mufloního stáda
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí Ano
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy Ano
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech Ano
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti Ano
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiNe
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ne
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ano
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ano
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu Ano
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) Ano
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% Ano
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupeníNe
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení Ano