Hodnocení přirozenosti Fabián

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Fabián   599
Část lokality 1
Výměra 17.19
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku1885
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko České Budějovice
Datum zpracování 01. 02. 2004
Poznámka V lesnických mapách je hodnocená plocha již 120 let zakreslována jako prales. Chráněné území je součástí rozsáhlého dubovického komplexu s vysokým zastoupením smíšených porostů přírodě blízkého složení, které jsou výsledkem pěstitelské práce několika generací rodu Wachtlů, lesních správců bývalého černínského panství. Rezervace je dlouhodobě ponechávána samovolnému vývoji (minimálně v 2. polovině 20. století je vedena v LHP jako přísná rezervace). Podle některých údajů však byla část plochy v minulosti obhospodařována jako výběrný les. V jižním výběžku ZCHÚ (210A, E)se nacházejí také porosty charakteru přirozeného lesa, nesplňují však některá z použitých kritérií (na části plochy např. A12) add) A7 - nelze vyloučit, doklady se nepodařilo získat add) A10 - nelze vyloučit add) A14 - v současnosti je část hodnocené plochy oplocena za účelem umožnění odrůstání zmlazení okusem preferované jedle, v dodatku k plánu péče je navržena rovněž aktivní podpora (uvolňování) v náletech (nárostech) buku. add) B3 - lokálně v okrajových partiích území add) C2 - v současnosti se projevují škody na zmlazení okusem preferovaných dřevin (JD)
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesíNe
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy Ne
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti Ne
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech Ano
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti Ano
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAnoAno
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiNe
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAno
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti Ne
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ne
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ano
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety Ano
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ano
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu Ano
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) Ne
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% Ano
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupení Ano
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení Ano