Hodnocení přirozenosti Na Černčí

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Na Černčí   1286
Část lokality 1
Výměra 7.21
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? od roku 1984
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko Ústí nad Labem
Datum zpracování 01. 10. 2004
Poznámka Publikace Chráněná území ČR, I - Ústecko uvádí tuto lokalitu jako reliktní vápnomilný bor. Moravec (1995) : Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení, uvádí :Na území České křídové tabule se vyskytují bory, které pravděpodobně patří do třídy Pulsatilo-Pinetea, což vyžaduje potvrzení snímkovým materiálem. Moravec (2002) : Přehled vegetace ČR, sv.3 - Jehličnaté lesy na str.100 uvádí : Rovněž na neodvápněných opukových stráních České křídové tabule je předpokládán výskyt reliktních (bazifilních) borů, avšak ani u borů z tohoto území nelze jednoznačně prokázat jejich přirozený původ neovlivněný lidskou činností. Pro výše uvedené hodnocení této PR posuzujeme tento porost jako druhově přirozený a podle stupně přirozenosti ho pak hodnotíme jako les přírodě blízký. V případě, že je lokalita posuzována potenciálně jako teplomilná doubrava, nemůže být PR do DPL zařazena. K bodu D2-borovice černá.
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesíNeAnoAno
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy NeAnoAno
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy NeNeAno
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti NeNeNe
A5Toulavá těžba před více než 100 letyAnoAnoAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech NeAnoAno
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti NeNeAno
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAnoAno
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiNeNeAno
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti NeNe
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAno
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti NeNeAno
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiNeNeNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti NeAnoAno
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti NeNeAno
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety AnoAnoAno
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letechNeAnoAno
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti NeNeAno
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu AnoAnoAno
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) NeAnoAno
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% AnoAnoAno
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupeníNeNeAno
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení AnoAnoAno