Databanka přirozených lesů ČR

Databanka přirozených lesů ČR

Databanka přirozených lesů ČR je datovým skladem, ve kterém jsou shromážděny aktuálně dostupné informace o rozšíření, ochraně a kvalitativních parametrech přirozených lesů na území ČR. Databanku provozuje a on-line aktualizuje náš výzkumný tým jako službu pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Pro větší uživatelský komfort byly mapové vrstvy Databanky on-line propojeny s mapovými vrstvami typologického mapování (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem) a tematickými vrstvami datového skladu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Základy databanky byly položeny již v řešení výzkumného projektu VaV 610/01/99-1.2 (1999-2001) s názvem „Analýza lesních ekosystémů v soustavě stávajících maloplošných zvláště chráněných území s cílem optimalizace této soustavy“. Projekt přinesl nejširší základnu Databanky v podobě optimalizované sítě tzv. lesních maloplošných zvláště chráněných území.

Vlastní realizace Databanky započala řešením výzkumného projektu VaV 610/6/02 (2002-2004) s názvem „Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR“. Na výsledcích tohoto projektu došlo (2004-2006) k prvnímu celorepublikovému cenzu prostřednictvím respondentů, tzn. hodnotitelů přirozenosti lesních porostů na správách národních parků, správách CHKO a regionálních pracovištích AOPK ČR a ÚHÚL a jednotlivých divizích VLS ČR, s.p.

Projekt pokračoval v rámci úkolu VaV SM/6/153/05 (2005-2008) „Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území“ tvorbou souhrnných výstupů, vytvořením těchto stránek a tvorbou legislativních podkladů pro kodifikaci hodnocení přirozenosti lesů - nejprve ve Vyhlášce č. 60/2008 Sb. a následně v aktualizované podobě ve Vyhlášce č. 64/2001 Sb.

Od roku 2008 byly zahájeny práce na on-line systému aktualizace Databanky ve spolupráci s Ústředním seznamem ochrany přírody (v rámci AOPK ČR). Od roku 2008 jsou tedy každoročně v Databance aktualizovány údaje o přirozenosti lesů z plánů péče zpracovaných v předchozím roce. Tuto činnost prováděl náš tým v období 2008-2011 prostřednictvím mandátních smluv mezi MŽP ČR a VÚKOZ, v.v.i. Od roku 2012 ji provozujeme ve vlastní režii. Souhrnné výsledky aktualizací jsou zveřejňovány každoročně na stránce Souhrnná data.